Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
 
Spoločnosť Študentský servis, s.r.o. spracúva osobné údaje na základe zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a  v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (v skratke GDPR)
 
Vymedzenie pojmov
 
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
Spracúvanie osobných údajov je činnosť alebo súbor činností s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, poskytovanie, obmedzenie, vymazanie, likvidácia a to automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré slúži na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby.
Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a sú prijaté primerané technické a organizačné opatrenia na ich zabezpečenie.
Prevádzkovateľ pre účely tohto dokumentu je spoločnosť Študentský servis, s.r.o.
Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. V prípade spoločnosti Študentský servis, s.r.o.  je spoločnosť Študentský servis, s.r.o. sprostredkovateľom pre spoločnosti TANDEM personal partner s.r.o. a spoločnosť KALEIDOSKOP s.r.o.
Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú
 
Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti Študentský servis, s.r.o.
 
V spoločnosti Študentský servis, s.r.o. sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb zákonným a transparentným spôsobom, sú získavané výhradne na legitímne účely v primeranom a presne určenom rozsahu a na základe definovaných právnych základov.
Spoločnosť Študentský servis, s.r.o. má  v Smernici technických a organizačných opatrení pre ochranu osobných údajov určené technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov, najmä ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, ochrany pred poškodením či stratou definované.
 
Zákonnosť spracúvania osobných údajov spoločnosti Študentský servis, s.r.o.
 
Spoločnosť Študentský servis, s.r.o. spracováva osobné údaje najmä na účel uzavretia pracovných a mimopracovných pomerov, účel dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi a spracovania miezd:
1.        Právnym základom sú osobitné zákony v pracovnoprávnej legislatíve a mzdovej oblasti a to najmä zákonník práce, zákon o službách zamestnanosti, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmu, zákon o sociálnom fonde, zákon o nelegálnej práci, zákon o cestovných náhradách, zákon o minimálnej mzde, zákon o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon o náhrade príjmu, exekučný poriadok, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Zákon o BOZP a ďalšie, t. z., spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.
2.        Ďalším právnym základom je zmluvný a predzmluvný vzťah s dotknutou osobou, najmä v súvislosti s uzavretím pracovného vzťahu.
V prípade získavania súhlasu dotknutej osoby, je rozsah a účel spracovania osobných údajov vymedzený v samotnom súhlase dotknutej osoby.
Získané osobné údaje sú spracúvané zásadne na účel, na ktorý boli získané.
 
Súhlas dotknutej osoby
 
V prípade získavania a spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, je zamestnanec pred ich poskytnutím informovaný o účele, rozsahu a dobe platnosti súhlasu.
Súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek písomnou formou a doručený na adresu zamestnávateľa, ktorému bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 
Kategórie príjemcov osobných údajov
 
1.        Orgány štátnej a verejnej správy (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Finančná   
           správa, inšpektoráty práce, Exekútorské úrady, ÚPSVaR,…)
2.        Súdy a orgány činné v trestnom konaní
3.        Komerčné poisťovne
4.        Stravovacie spoločnosti
5.        Spoločnosti zabezpečujúce školenie  BOZP, lekárske vyšetrenia
6.        Užívateľskí zamestnávatelia
 
Doba uchovávania osobných údajov
 
Po skončení účelu sa osobné údaje skartujú. Spracúvajú a uchovávajú sa len v nevyhnutnom rozsahu a v zmysle platnej legislatívy.
V prípade získania osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby, je doba platnosti vymedzená v konkrétnom súhlase.
 
Právo dotknutej osoby:
 
1.        požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
           a práva na ich opravu, vymazanie, obmedzenie. Tieto údaje sa poskytujú vo forme v akej
           si ich dotknutá osoba vyžiada.
2.        požadovať od prevádzkovateľa informácie o účeloch spracúvania osobných údajov,
           kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcov dotknutých osobných údajov, dobu
           uchovania dotknutých osobných údajov
3.        požadovať uvedenie zdroja, ak osobné údaje neboli získané priamo od dotknutej osoby
4.        požadovať informáciu o primeraných zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej
           krajiny
5.        na bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov
6.        na vymazanie osobných údajov a to v prípade, ak spracovanie nie je naďalej potrebné, ak
           dotknutá osoba odvolá súhlas, ak namieta spracúvanie osobných údajov, ak sú údaje
           spracúvané nezákonne, ak osobné údaje musia byť vymazané, aby bola splnená
           povinnosť podľa osobitného zákona, ak údaje boli získané v súvislosti s ponukovou
           službou
7.        na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak dotknutá osoba napadne správnosť 
           osobných údajov, ak je spracúvanie protizákonné, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje
           osobné údaje na účely spracúvania
8.        namietať spracúvanie osobných údajov
9.        na presnosť osobných údajov
10.      svoj súhlas kedykoľvek odvolať
11.      podať návrh na začatie konania voči prevádzkovateľovi v prípade, ak je dotknutá na
          svojich právach
12.      byť informovaná, či spracovanie jej osobných údajov je zákonná alebo zmluvná
           požiadavka alebo požiadavka potrebná na uzavretie zmluvy a o tom, či je povinná
           poskytnúť tieto údaje príp. o následkoch ich neposkytnutia
13.      byť informovaná o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania
           a o predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania
14.      byť informovaná o porušení ochrany osobných údajov a to bez zbytočného odkladu, ak to
           môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby
15.      podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.
 
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť odpovede dotknutej osobe na základe bodov vyššie bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. 
 
Ohľadom informácií súvisiacich s ochranou osobných údajov, kontaktujte zodpovednú osobu
na emailovej adrese: osobneudaje@studentservis.sk
 
 
 
 

 

 

 

Do pozornosti

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Študentský servis, s.r.o. spracúva osobné údaje na základe zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (v skratke GDPR)....

Košice - týždňovky pre mužov do BB a NR kraja

s ubytovaním, dopravou a diétami do 31.05.2024 - Maľovanie cestného označenia na komunikácii............

Bratislava - rekonštrukcia pobočky

V termíne 18. - 22. marca 2024 nebude možný osobný prístup do pobočky Bratislava, na Vajnorskej ulici.....

Zúčtovanie preddavkov za rok 2023

Informácie k ročnému zúčtovaniu zrazených preddavkov za rok 2023

Bratislava - študuješ ekonómiu ? Hovoríš anglicky, španielsky, maďarsky? Pracuj popri VŠ u najlepších

Pre študentov VŠ : získaj prax na svetovej úrovni, zlepši sa v jazyku, získaj pracovnú ponuku po škole .....

Otváracie hodiny počas Vianočných sviatkov 2023

Upozorňujeme Vážených klientov a zamestnancov, že v piatok 22.12.2023 budú naše pobočky zatvorené. Počas Vianočných sviatkov 2023 .....

Prešov - odpočet stavu vodomerov

Na obdobie od 27.06. 2022 do 10.07.2022 hľadáme do Prešova odpočtárov na .......

Oznam - COVID 19 / Prevádzka

Dôležité oznámenie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou ......

PF 2021

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie do Nového roku 2021 Vám praje Študentský servis

Anketári - Trenčín

Anketárov hľadáme aktuálne na termín 02. - 04.10.2020 do Trenčína - OC Laugarício ....

Košice - TPP operátor/ka vo výrobe

Posledné voľné miesta na novú výrobnú linku v Košiciach....

ČR - Operátor / ka výroby káblových zväzkov

Hľadáme pracovníkov na prácu v elektrotechnickom priemysle na Morave .....

Bratislava, Trenčín - IT technici

Pre študentov, ktorí ovládajú základnú inštaláciu PC techniky ponúkame dlhodobú brigádu .....

Prešov - Tukabel :-)

Pomocné baliace práce pre mužov a ženy, dlhodobá brigáda, možnosť TPP ......

Bratislava - usporiadateľská služba

Usporiadateľská služba na športovom podujatí v NTC - SLOVAK OPEN za 4,00 € / hod od 06.11. - 12.11.2018 ....

Košice - pomoc pri organizácii podujatia

Celodenná brigáda na 27.9.2018 .....

Bratislava - dopravný prieskum

Na 11.4.2018 a 20.4.2018 hľadáme brigádnikov na zabezpečenie dopravného prieskumu v Bratislave ....

Prešov - trvalý pracovný pomer

Montážnik/čka v automobilovej výrobe v Prešove (Záborské) s dopravou z Košíc zdarma....

BA - nočná inventúra

Nočná inventúra - 5,20 € / hod, zdarma večera, voda, káva, ovocie, keks ....

Bratislava - uzavretie pobočky Staré Grunty

Upozorňujeme Vás na uzavretie pobočky Staré Grunty v Bratislave platnú od 1.7.2017 ....

Košice - brigáda júl a august 2017

Dlhodobá brigáda v pokladni - na celý júl a august 2017, 3,00 €/hod ....

Košice, pobočka Jedlíkova - zmena otváracích hodín

Od 1.2.2017 budú zmenené otváracie hodiny našej pobočky v Košiciach na Jedlíkovej ulici .....

Bratislava, Nitra - pokladníci 5,20 € - 5,55 € / hod

Počas decembra od 5,20 € do 5,55 € / hod, pracovné zmeny do Vianoc .......

Michalovce - Pracovníci do TPP

Ponuka trvalého pracovného pomeru. Manipulačné práce v potravinárskej výrobe.....

Bratislava - prieskum dopravy

Na 18.10.2016 a 19. 10. 2016 hľadáme opäť pracovníkov na denný ...

Trvalé pracovné pomery

Aktuálne v Michalovciach, Bratislave, Galante, Voderadoch a Košiciach, nástup február - marec 2016 .....

Ako urobiť z uhorky peniaze

Študenti, ak si chcete ešte do začiatku školy rýchlo zarobiť a máte čas od 13.09. do začiatku školy. .......

Záhorie - brigáda pre študentov na 2 mesiace

Ponúkame brigádu pre študentov alebo absolventov v Lozorne v APP s dopravou zdarma do výroby, skladu aj administratívy .....

Košice - dlhodobá brigáda pre mužov

Hľadáme šikovných mužov na dlhodobú brigádu na diaľnicu D1 Košice - Prešov .....

Pozície v spoločnosti - Samsung

aktuálne voľné pozície: operátor výroby, pracovník na oddelení SMD v prevádzke SAMSUNG Galanta ...

Maliari / natierači - Česká republika

Práca pre maliarov v ČR s ubytovaním - ihneď ....

PF 2015

Všetko najlepšie do Nového roku 2015 Vám praje Študentský servis

Východné Slovensko - brigády v supermarketoch

Michalovce, Medzilaborce, Sečovce - ponúkame práce v supermarketoch až do Vianoc .....

Košice - veľký výber ponúk až do Vianoc

Aktuálne voľné brigádnicke pozície v hyper a supermarketoch v Košiciach - dokladanie tovaru, práce na pokladni, manipulačné práce.........

DOD Markíza 2014

Na deň otvorených dverí TV Markíza 23.8.2014 hľadáme študentov - organizátorov pohybu návštevníkov ...

ČR - obrábači, brusiči CNC

Ponuka TPP v ČR - obrábači a brusiči CNC

"Profesionálny kouč" - Bratislava

"Profesionálny kouč" - vyhodnotenie súťaže, výhercovia, foto ...