Evidovaný nezamestnaný uchádzač

 
Zmena povinností uchádzača o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť
 
Od 1. marca 2010 sa novelou zákona o službách zamestnanosti mení § 6 ods. 2 písmeno d) z. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti"), ktoré stanovuje uchádzačovi o zamestnanie povinnosť: vopred oznámiť úradu výkon zárobkovej činnosti a predpokladaný príjem zo zárobkovej činnosti, najneskôr v deň pred začiatkom vykonávania zárobkovej činnosti.
Túto skutočnosť je uchádzač o zamestnanie povinný oznámiť úradu osobne alebo písomne (faxom, elektronicky na adresu úradu, poštou).
Uchádzač o zamestnanie je povinný najneskôr do najbližšie stanoveného kontaktu úradu predložiť doklad o tejto skutočnosti, napr. dohodu o vykonaní práce.
Uchádzač o zamestnanie je podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti naďalej povinný preukazovať skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny za uplynulý kalendárny mesiac v stanovený kontakt.
 
Uchádzača o zamestnanie, od 1. marca 2010, podľa § 36 ods. 1 písm. n) zákona o službách zamestnanosti, úrad vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom,
- ktorým prestal spĺňať podmienku výšky mzdy alebo odmeny za zárobkovú činnosť (v súčasnosti 198,09 eur) alebo
- neoznámil úradu výkon zárobkovej činnosti a predpokladaný príjem znej najneskôr v deň pred začiatkom vykonávania zárobkovej činnosti alebo
- nepreukázal skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny za uplynulý kalendárny mesiac v stanovený kontakt.
 
Podmienky evidencie
Byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie je právom občana nie jeho povinnosťou.
Uchádzačom o zamestnanie je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu, a ktorý:
 • nie je zamestnanec v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
 • neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
 • nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte EÚ alebo v cudzine
 • vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov.
Od 01.01.2023 je maximálna výška mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie, ktorý vykonáva túto zárobkovú činnosť počas evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 234,42 EUR. Skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie za uplynulý kalendárny mesiac v termíne, ktorý mu stanoví úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Maximálna doba platnosti uzatvorenej Dohody je 40 dní.
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti nielen práva, ale aj povinnosti.
Povinnosti uchádzača o zamestnanie
Základnou povinnosťou uchádzača o zamestnanie je dostaviť sa na úrad najmenej raz za kalendárny mesiac a predložiť doklad o aktívnom hľadaní si zamestnania. Spôsob vyhľadávania zamestnania si každý uchádzač o zamestnanie volí sám z nasledovných možných foriem predloženia dokumentov:
 • žiadosti o prijatie do pracovného pomeru na základe preukázateľne vyhľadaného voľného pracovného miesta v informačných, poradenských alebo sprostredkovateľských systémoch o pracovných príležitostiach;
 • dokladu o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa (tlačivo úradu), doklad od toho istého zamestnávateľa je možné opakovane predložiť až po uplynutí 3 mesiacov;
 • potvrdenia príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia;
 • dokladu o začatí konania vo veci poskytovania osobnej asistencie;
 • dokladu o začatí konania vo veci poskytovania pracovnej asistencie;
 • žiadosti o sprostredkovanie zamestnania právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu;
 • žiadosti o prijatie do zamestnania agentúre dočasného zamestnávania.
Uchádzač o zamestnanie je povinný najneskôr do 3 pracovných dní písomne oznámiť úradu každú zmenu oproti predchádzajúcemu zápisu v evidencii uchádzačov o zamestnanie (napr. ak uchádzač o zamestnanie je chorý a nemôže sa dostaviť na úrad, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu - osobne, telefonicky, poštou ... a následne si dať vystaviť doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti; začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje uchádzač do 3 pracovných dní odo dňa vystavenia; ukončenie preukazuje osobne pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti; ak uchádzač o zamestnanie predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti nie je povinný preukazovať hľadanie si zamestnania a dostaviť sa na stanovené kontakty úradu).
Uchádzač o zamestnanie je povinný na účel sprostredkovania vhodného zamestnania alebo účasti v programoch odborného poradenstva a programoch aktívnych opatrení na trhu práce byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania úradom pri osobnom kontakte s uchádzačom o zamestnanie.
Uchádzač o zamestnanie, ktorý si chce hľadať zamestnanie v členskom štáte EÚ a súčasne si chce zachovať nárok na dávku v nezamestnanosti, je povinný oznámiť úradu dátum svojho odchodu do členského štátu EÚ. Zamestnanec úradu poučí uchádzača o zamestnanie, že v prípade jeho nezaradenia do služieb zamestnanosti v členskom štáte EÚ, je povinný najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jeho odchodu začať plniť povinnosti úradu. V prípade, že uchádzač o zamestnanie bol zaradený do služieb zamestnanosti v členskom štáte EÚ je povinný začať plniť povinnosti voči úradu najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, od ktorého prestal byť k dispozícii príslušnému úradu členského štátu EÚ, ale najneskôr pred uplynutím 3 mesiacov odo dňa jeho odchodu do členského štátu EÚ.
V prípade, že uchádzač o zamestnanie je chorý a nemôže sa dostaviť na úrad, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu (osobne, telefonicky, poštou ...) a následne si dať vystaviť doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti. Začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje uchádzač do 3 dní odo dňa vystavenia; ukončenie preukazuje osobne pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.
Ak uchádzač o zamestnanie predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti nie je povinný preukazovať hľadanie si zamestnania a dostaviť sa na stanovené kontakty úradu.
 

Do pozornosti

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Študentský servis, s.r.o. spracúva osobné údaje na základe zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (v skratke GDPR)....

Košice - týždňovky pre mužov do BB a NR kraja

s ubytovaním, dopravou a diétami do 30.04.2024 - Maľovanie cestného označenia na komunikácii............

Bratislava - rekonštrukcia pobočky

V termíne 18. - 22. marca 2024 nebude možný osobný prístup do pobočky Bratislava, na Vajnorskej ulici.....

Zúčtovanie preddavkov za rok 2023

Informácie k ročnému zúčtovaniu zrazených preddavkov za rok 2023

Bratislava - študuješ ekonómiu ? Hovoríš anglicky, španielsky, maďarsky? Pracuj popri VŠ u najlepších

Pre študentov VŠ : získaj prax na svetovej úrovni, zlepši sa v jazyku, získaj pracovnú ponuku po škole .....

Otváracie hodiny počas Vianočných sviatkov 2023

Upozorňujeme Vážených klientov a zamestnancov, že v piatok 22.12.2023 budú naše pobočky zatvorené. Počas Vianočných sviatkov 2023 .....

Prešov - odpočet stavu vodomerov

Na obdobie od 27.06. 2022 do 10.07.2022 hľadáme do Prešova odpočtárov na .......

Oznam - COVID 19 / Prevádzka

Dôležité oznámenie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou ......

PF 2021

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie do Nového roku 2021 Vám praje Študentský servis

Anketári - Trenčín

Anketárov hľadáme aktuálne na termín 02. - 04.10.2020 do Trenčína - OC Laugarício ....

Košice - TPP operátor/ka vo výrobe

Posledné voľné miesta na novú výrobnú linku v Košiciach....

ČR - Operátor / ka výroby káblových zväzkov

Hľadáme pracovníkov na prácu v elektrotechnickom priemysle na Morave .....

Bratislava, Trenčín - IT technici

Pre študentov, ktorí ovládajú základnú inštaláciu PC techniky ponúkame dlhodobú brigádu .....

Prešov - Tukabel :-)

Pomocné baliace práce pre mužov a ženy, dlhodobá brigáda, možnosť TPP ......

Bratislava - usporiadateľská služba

Usporiadateľská služba na športovom podujatí v NTC - SLOVAK OPEN za 4,00 € / hod od 06.11. - 12.11.2018 ....

Košice - pomoc pri organizácii podujatia

Celodenná brigáda na 27.9.2018 .....

Bratislava - dopravný prieskum

Na 11.4.2018 a 20.4.2018 hľadáme brigádnikov na zabezpečenie dopravného prieskumu v Bratislave ....

Prešov - trvalý pracovný pomer

Montážnik/čka v automobilovej výrobe v Prešove (Záborské) s dopravou z Košíc zdarma....

BA - nočná inventúra

Nočná inventúra - 5,20 € / hod, zdarma večera, voda, káva, ovocie, keks ....

Bratislava - uzavretie pobočky Staré Grunty

Upozorňujeme Vás na uzavretie pobočky Staré Grunty v Bratislave platnú od 1.7.2017 ....

Košice - brigáda júl a august 2017

Dlhodobá brigáda v pokladni - na celý júl a august 2017, 3,00 €/hod ....

Košice, pobočka Jedlíkova - zmena otváracích hodín

Od 1.2.2017 budú zmenené otváracie hodiny našej pobočky v Košiciach na Jedlíkovej ulici .....

Bratislava, Nitra - pokladníci 5,20 € - 5,55 € / hod

Počas decembra od 5,20 € do 5,55 € / hod, pracovné zmeny do Vianoc .......

Michalovce - Pracovníci do TPP

Ponuka trvalého pracovného pomeru. Manipulačné práce v potravinárskej výrobe.....

Bratislava - prieskum dopravy

Na 18.10.2016 a 19. 10. 2016 hľadáme opäť pracovníkov na denný ...

Trvalé pracovné pomery

Aktuálne v Michalovciach, Bratislave, Galante, Voderadoch a Košiciach, nástup február - marec 2016 .....

Ako urobiť z uhorky peniaze

Študenti, ak si chcete ešte do začiatku školy rýchlo zarobiť a máte čas od 13.09. do začiatku školy. .......

Záhorie - brigáda pre študentov na 2 mesiace

Ponúkame brigádu pre študentov alebo absolventov v Lozorne v APP s dopravou zdarma do výroby, skladu aj administratívy .....

Košice - dlhodobá brigáda pre mužov

Hľadáme šikovných mužov na dlhodobú brigádu na diaľnicu D1 Košice - Prešov .....

Pozície v spoločnosti - Samsung

aktuálne voľné pozície: operátor výroby, pracovník na oddelení SMD v prevádzke SAMSUNG Galanta ...

Maliari / natierači - Česká republika

Práca pre maliarov v ČR s ubytovaním - ihneď ....

PF 2015

Všetko najlepšie do Nového roku 2015 Vám praje Študentský servis

Východné Slovensko - brigády v supermarketoch

Michalovce, Medzilaborce, Sečovce - ponúkame práce v supermarketoch až do Vianoc .....

Košice - veľký výber ponúk až do Vianoc

Aktuálne voľné brigádnicke pozície v hyper a supermarketoch v Košiciach - dokladanie tovaru, práce na pokladni, manipulačné práce.........

DOD Markíza 2014

Na deň otvorených dverí TV Markíza 23.8.2014 hľadáme študentov - organizátorov pohybu návštevníkov ...

ČR - obrábači, brusiči CNC

Ponuka TPP v ČR - obrábači a brusiči CNC

"Profesionálny kouč" - Bratislava

"Profesionálny kouč" - vyhodnotenie súťaže, výhercovia, foto ...